Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας συμμετέχοντας στην υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφων-Ηλεκτρονικές Αιτήσεις», προτίθεται να ζητήσει και να διανείμει σύντομα στα μέλη του, ψηφιακά πιστοποιητικά (ψηφιακές υπογραφές). Προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέλη να συμμετάσχουν στη σχετική διαδικασία θα πρέπει καταρχήν να προμηθευτούν  την κατάλληλη για την εγκατάσταση συσκευή USB – TOKEN.

Ως εκ τούτου, όσα μέλη επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως χρήστες για να έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικών δικογράφων και αιτήσεων, αποκτώντας  ψηφιακή υπογραφή και να συμμετάσχουν στην παραγγελία συσκευών USB-TOKEN, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους προς τη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dik_slam@otenet.gr τη συνημμένη φόρμα  (συνημμένο 1).

Στη συνέχεια θα ενημερωθείτε αναλυτικά για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.