Χρήσιμες Φορολογικές Πληροφορίες

ΝΟΜΟΣ 2238/1994
Αρθρο 48. Εισόδημα και απόκτηση του.
6. Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα θεωρείται και η ωφέλεια που αποκτά ο δικαιούχος κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), σε τιμή κατώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας, όταν ο δικαιούχος έχει αποχωρήσει από αυτή. Για το εισόδημα αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του πέμπτου και επόμενων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 45.
7. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαρκείας, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Κατ’ εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αποκτούν εισόδημα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, χρόνος κτήσης του εισοδήματός τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του.
Σχόλια: Η παράγραφος 6 του άρθρου 48, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3842/2010 και έχει εφαρμογή για δικαιώματα προαίρεσης μετοχών που ασκούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μετά (23-4-2010), σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου.
Αρθρο 58. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων
1.Στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.
*** Οι λέξεις “εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300)
ευρώ” προστέθηκαν με την παρ.11 άρθρου 6 Ν.3842/2010,ΦΕΚ Α 58/2.4.2010.
Ισχύς από 1ης Ιανουαρίου 2011.
Ο φόρος παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά την καταβολή των αμοιβών.
Επίσης, οι υπόχρεοι του προηγούμενου εδαφίου, όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ. 186/1992 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής.

 

 

“Ειδικά για τις παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας που καταβάλλονται από τους
εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, ο παραπάνω συντελεστής
περιορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).”

 

 

*** Το άνω εντός ” ” εδάφιο προστέθηκε με το
άρθρο 30 παρ.16 Ν.3220/2004,ΦΕΚ Α 15/28.1.2004.Εφαρμογή
για αμοιβές που καταβάλλονται από 1ης Ιανουαρίου 2004.

 

 

Εξαιρούνται από την παρακράτηση οι προμήθειες που καταβάλλονται από
ασφαλιστικές εταιρίες στους νόμιμους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους
γενικούς ή απλούς πράκτορές τους.

 

 

“Εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου εισοδήματος όσοι αποκτούν εισόδημα από
τη διανομή διαφημιστικών εντύπων το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως”.

 

 

*** Το άνω νέο πέμπτο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ.7 Ν.3763/2009,ΦΕΚ
Α 80/27.5.2009.

 

 

“Oι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ε της παραγράφου
1 του άρθρου 55 εφαρμόζονται ανάλογα”.

 

 

*** Το άνω εντός ” ” εδάφιο προστέθηκε με την παρ.13 άρθρ.5
Ν.2753/1999,ΦΕΚ Α 249/17.11.1999.

 

 

*** Ο προβλεπόμενος από την παραγράφου 1 συντελεστής παρακράτησης
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αυξήθηκε σε είκοσι τοις εκατό (20%)
με το άρθρ.3 παρ.17 Ν.2579/1998 Α 31/17.2.1998.

 

 

( 2. Ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει να παρακρατηθεί φόρος με
μεγαλύτερο συντελεστή).

 

 

*** Η παρ.2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.21 άρθρ.3 Ν.2873/2000,
ΦΕΚ Α 285/28.12.2000 .ΒΛ.Εναρξη ισχύος άρθρο 50 του αυτού νόμου.

Χρήσιμες Φορολογικές Πληροφορίες

ΝΟΜΟΣ 2238/1994
Αρθρο 48. Εισόδημα και απόκτηση του.
6. Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα θεωρείται και η ωφέλεια που αποκτά ο δικαιούχος κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), σε τιμή κατώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας, όταν ο δικαιούχος έχει αποχωρήσει από αυτή. Για το εισόδημα αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του πέμπτου και επόμενων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 45.
7. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαρκείας, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Κατ’ εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αποκτούν εισόδημα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, χρόνος κτήσης του εισοδήματός τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του.
Σχόλια: Η παράγραφος 6 του άρθρου 48, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3842/2010 και έχει εφαρμογή για δικαιώματα προαίρεσης μετοχών που ασκούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μετά (23-4-2010), σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου.
Αρθρο 58. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων
1.Στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.
*** Οι λέξεις “εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300)
ευρώ” προστέθηκαν με την παρ.11 άρθρου 6 Ν.3842/2010,ΦΕΚ Α 58/2.4.2010.
Ισχύς από 1ης Ιανουαρίου 2011.
Ο φόρος παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά την καταβολή των αμοιβών.
Επίσης, οι υπόχρεοι του προηγούμενου εδαφίου, όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ. 186/1992 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής.

 

 

“Ειδικά για τις παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας που καταβάλλονται από τους
εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, ο παραπάνω συντελεστής
περιορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).”

 

 

*** Το άνω εντός ” ” εδάφιο προστέθηκε με το
άρθρο 30 παρ.16 Ν.3220/2004,ΦΕΚ Α 15/28.1.2004.Εφαρμογή
για αμοιβές που καταβάλλονται από 1ης Ιανουαρίου 2004.

 

 

Εξαιρούνται από την παρακράτηση οι προμήθειες που καταβάλλονται από
ασφαλιστικές εταιρίες στους νόμιμους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους
γενικούς ή απλούς πράκτορές τους.

 

 

“Εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου εισοδήματος όσοι αποκτούν εισόδημα από
τη διανομή διαφημιστικών εντύπων το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως”.
*** Το άνω νέο πέμπτο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ.7 Ν.3763/2009,ΦΕΚ
Α 80/27.5.2009.
“Oι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ε της παραγράφου
1 του άρθρου 55 εφαρμόζονται ανάλογα”.

 

*** Το άνω εντός ” ” εδάφιο προστέθηκε με την παρ.13 άρθρ.5

Ν.2753/1999,ΦΕΚ Α 249/17.11.1999.
*** Ο προβλεπόμενος από την παραγράφου 1 συντελεστής παρακράτησης
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αυξήθηκε σε είκοσι τοις εκατό (20%)
με το άρθρ.3 παρ.17 Ν.2579/1998 Α 31/17.2.1998.
( 2. Ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει να παρακρατηθεί φόρος με
μεγαλύτερο συντελεστή).
*** Η παρ.2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.21 άρθρ.3 Ν.2873/2000,
ΦΕΚ Α 285/28.12.2000 .ΒΛ.Εναρξη ισχύος άρθρο 50 του αυτού νόμου.

Παρατείνεται έως τέλος Ιουνίου 2011 η αναστολή των πλειστηριασμών

Μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2011 παρατείνεται η αναστολή των πλειστηριασμών, με τροπολογία που υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κατατίθεται στο πρώτο νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στη Βουλή με το νέο έτος.
Η τροπολογία αφορά τόσο τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από πιστωτικά ιδρύματα για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 200.000 ευρώ όσο και τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από οποιονδήποτε σε βάρος της πρώτης ή της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη.
Συγκεκριμένα, στην κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με τροπολογία για αναστολή των πλειστηριασμών, αναφέρονται τα εξής:
«Με τροπολογία που υπογράφεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κατατίθεται στο πρώτο νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στη Βουλή με το νέο έτος παρατείνεται μέχρι την 30.6.2011 η αναστολή των πλειστηριασμών.
Η τροπολογία αφορά τόσο τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από πιστωτικά ιδρύματα για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 200.000 ευρώ όσο και τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από οποιονδήποτε σε βάρος της πρώτης ή της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, για τους οποίους επίσης ισχύει η προσωρινή απαγόρευση του νόμου 3869/2010 για την «ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».
Οι παραπάνω παρατάσεις είναι αναγκαίες προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής να ανακάμψουν, να αναδιοργανώσουν σε μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία την κάλυψη των αναγκών τους και να επιδιώξουν την καλύτερη δυνατή διευθέτηση και εξυπηρέτηση των οφειλών τους.
Οι παρατάσεις είναι άλλωστε επιβεβλημένες και ενόψει της κρίσιμης εναρκτήριας φάσης που βρίσκεται ο νόμος 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Θα διευκολύνουν συνεπώς τις διαπραγματεύσεις και συζητήσεις ανάμεσα στα πιστωτικά ιδρύματα, τους λοιπούς πιστωτές και τους οφειλέτες για την εξεύρεση μίας συμβιβαστικής λύσης στην αποπληρωμή των χρεών στις περιπτώσεις μόνιμης αδυναμίας πληρωμής. Τούτο δε μάλιστα ενόψει και του γεγονότος ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν μέχρι σήμερα επεξεργαστεί και απαντήσει στο πλήθος των σχετικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από τους οφειλέτες στο πλαίσιο του παραπάνω νόμου. Περαιτέρω, οι οφειλέτες που βρίσκονται πραγματικά σε μόνιμη αδυναμία θα έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει ο συμβιβασμός, να οργανώσουν την προστασία τους μέσα από τη δικαστική ρύθμιση των χρεών.
Με την τροπολογία δίνεται συνεπώς μία τελευταία παράταση αναστολής των πλειστηριασμών και για μία περίοδο που είναι πλέον επαρκής για να αξιοποιηθεί από τους υπερχρεωμένους οφειλέτες η σχετική προστατευτική νομοθεσία και να ρυθμιστεί το μεγάλο μέρος των εκκρεμών υποθέσεων».

Συνοπτική ενημέρωση για το έργο της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων

Συνοπτική ενημέρωση Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας για το έργο της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφων
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ – ON LINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ : INTERACTIVE ELECTRONIC SERVICES OF PRELIMINARY PROCEDINS – ON-LINE E-SERVICES FOR LAWYERS, JUDGES AND CITIZENS
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΣΑ)
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΟΙ 63 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙ 63 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 3.830.132,45 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΕΣΠΑ Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ : 18 ΜΗΝΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Δ.Σ.Θ.
Πορεία έργου: Στις 23-12-2010 τελείωσε η δημόσια διαβούλευση μέσα από τον ιστοχώρο του Δ.Σ.Α (www.dsanet.gr) και θα ξεκινήσουν άμεσα οι καταθέσεις προσφορών των εταιριών για την ανάθεση του έργου
Παρατηρήσεις: Το παρόν έργο κρίνεται ότι θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την εξυπηρέτηση των Δικηγόρων και θα αναβαθμίσει τον ρόλο των Δικηγορικών Συλλόγων, αφού αυτοί γίνονται το κύριο όργανο μέσω του οποίου θα γίνεται η κατάθεση των δικογράφων. Στο έργο θα υπάρχουν δυο πυλώνες υλοποίησης, στην Αθήνα ο Δ.Σ.Α. και στη Θεσσαλονίκη ο Δ.Σ.Θ. Ένα μέρος του βασικού Εξοπλισμού θα τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις του Δ.Σ.Θ.. Το τμήμα μηχανογράφησης και προγραμματισμού του Δ.Σ.Θ. θα αναλάβει ένα μεγάλο μέρος της συντήρησης των προγραμμάτων και της υποστήριξης των χρηστών στη Βόρεια Ελλάδα.
Σκοπός του προτεινόμενου έργου
Το προτεινόμενο έργο, αφορά την δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικής εμβέλειας  το οποίο θα περιλαμβάνει:
Μητρώο Δικηγόρων – Δικηγορικών Εταιρειών. Η ενότητα αυτή αφορά την πλήρη μηχανογράφηση και ψηφιοποίηση των Δικηγορικών Συλλόγων, των Δικηγόρων και Δικηγορικών Εταιρειών,  στους οποίους θεσμοθετημένα απευθύνεται ο πολίτης για την επίλυση διαφορών που χρήζουν νομικής συμβουλευτικής, εξωδικαστικής ή  Δικαστικής συνδρομής. Αποτελεί την βάση για όλων των άλλων ενοτήτων του έργου. Ο κάθε δικηγορικός Σύλλογος θα είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση και ενημέρωση των στοιχείων που αφορούν τα μέλη του.
Έκδοση γραμματίων προείσπραξης – ενοποίηση και μηχανογράφηση των ενσήμων. Η ενότητα αυτή αφορά την μηχανογραφική έκδοση προεισπράξεων, με την χρήση ΤΠΕ μέσω της οποίας διασφαλίζεται η έκδοση γραμματίων, η ενοποίηση και η μηχανογράφηση των ενσήμων, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, η ηλεκτρονική είσπραξη και απόδοση πόρων στους εμπλεκόμενους, (τους δικαιούχους δικηγόρους υπόχρεους της συναλλαγής, το Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Υπ. Δικαιοσύνης (ΤΑΧΔΙΚ). Η ενότητα αυτή διασφαλίζει την  διαφάνεια των συναλλαγών και την νομιμότητά τους.
Την ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφου ενιαία για όλα τα μηχανογραφημένα δικαστήρια της χώρας, με την διασφάλιση προς το δικαστήριο της ταυτότητας του δικηγόρου και της δυνατότητα του για άσκηση του λειτουργήματός του ώστε να μπορεί να καταθέσει το ηλεκτρονικό Δικόγραφο. Επίσης με το σύστημα της ηλεκτρονικής συναλλαγής, το οποίο υποστηρίζει την αποϋλοποίηση των ενσήμων ενημερώνει το Δικαστήριο ότι το ηλεκτρονικό Δικόγραφο έχει ηλεκτρονικά χαρτοσημανθεί, έχουν εκδοθεί όλα τα απαραίτητα γραμμάτια για το συγκεκριμένο δικόγραφο, και μπορεί νόμιμα και έγκυρα να κατατεθεί.
Την Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των Δικηγόρων και πολιτώνØ παρακολούθηση ροής προδικασίας, και Δικαστηρίων, Υπ. Δικαιοσύνης, Υπ. Οικονομικών, Ασφαλιστικών Ταμείων και Ταμείων Προνοίας  για την εξατομικευμένη είσπραξη και απόδοση πόρων.

 

Την δημιουργία Portal 2γλωσσο για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (E Justice) στο οποίο θα βρίσκονται συγκεντρωμένα πολύτιμα στοιχεία και πληροφορίες που ενδιαφέρουν άμεσα τους πολίτες, τις δικαστικές αρχές, τους νομικούς, διασυνδεδεμένο με την κεντρική πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ελεύθερη πρόσβαση στο Portal θα προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης και προσπέλαση στην πληροφορία χρησιμοποιώντας πολυκαναλική και αμφίδρομη προσέγγιση (Web, Mobile, Γεωγραφική κτλ). Επίσης θα παρέχει  δυνατότητες έκδοσης στατιστικών στοιχείων (συγκεντρωτικά, περιφερειακά, κατά Δικαστήριο κτλ) από τα οποία μπορούν να εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα και να συμβάλουν στην διαμόρφωση πολιτικών.
Σημείωση: Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις θα συμβαδίζουν υποχρεωτικά, παράλληλα με τις υφιστάμενες ή μελλοντικές δομές στο δικηγορικό επάγγελμα.

Η από 21.12.2010 κοινή επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και των Προέδρων 8 ακόμη Φορέων προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΤΕΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 

Αθήνα, 21/12/2010

Δεύτερη ανοικτή επιστολή στον

Πρωθυπουργό της Χώρας

Όταν ο Πρωθυπουργός μας αρνείται επί μήνες να συναντήσει τους Προέδρους των Επιστημονικών Φορέων της Χώρας, τότε υπάρχει θεσμικό πρόβλημα. Όταν οι Πρόεδροι επιπρόσθετα έχουν την ιδιότητα του θεσμικού συμβούλου της Κυβέρνησης σε θέματα αρμοδιότητάς τους, τότε η άρνηση συνάντησής τους αποτελεί θεσμική εκτροπή.
Όταν ο Υπουργός Οικονομικών με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την Χώρα, παρακάμπτοντας εκτελεστική, νομοθετική, ακόμη και δικαστική εξουσία, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα συνταγματικό. Όταν ο Υπουργός Οικονομικών αρνείται να συναντήσει τους Προέδρους των επιστημονικών φορέων για θέματα που σχετίζονται με την φύση και υπόσταση του επαγγέλματος – λειτουργήματός τους, τότε έχουμε ισοπεδωτική και απαξιωτική συμπεριφορά, που χαρακτηρίζει τον ίδιο τον άνδρα. Όταν επιπρόσθετα ο ίδιος παραπέμπει για τόσο σοβαρά θέματα σε παρατρεχάμενούς του, που εναλλάσσονται στο ψεύδος και στην οίηση, τότε κάτι τελείως σάπιο υπάρχει στο βασίλειο του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο μάλλον όταν με υπογραφές των δύο νομικών συμβούλων και του ίδιου του Υπουργού, «αμετάκλητα και άνευ όρων» παρεδόθη η εθνική κυριαρχία, κατά τρόπο αντισυνταγματικό και παράνομο, για το οποίο ανακύπτουν τεράστιες ευθύνες που πρέπει να αναζητηθούν.
Όταν οι επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς, κλάδοι εργαζομένων με αφορμή τα όποια δίκαια ή όχι αιτήματά τους λοιδωρούνται, συκοφαντούνται με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα. Όταν με γνωστούς δημοσιογράφους στρέφουν τον ένα κλάδο κατά του άλλου, αλλοιώνοντας και αποσιωπώντας τα όποια αιτήματά τους, τότε υπάρχει έλλειμμα ορθής, έγκαιρης, αντικειμενικής πληροφόρησης. Όταν αυτή η κατάσταση συνεχίζεται, επιτείνεται και οξύνεται, τότε το κλίμα που δημιουργείται είναι εκρηκτικά αρνητικό για την τόσο απαραίτητη και επικαλούμενη για αλλότριους όμως σκοπούς κοινωνική συνοχή.
Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, σε σας και την Κυβέρνηση εναπόκειται να δώσετε απτά δείγματα σεβασμού όλων των κλάδων εργαζομένων. Σε σας εναπόκειται να δώσετε δείγματα συμφιλίωσης και όχι διχασμού και αντιπαλότητας των τάξεων.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΡΙΑΡΗΣ

Κατάθεση παραστατικών για είσπραξη αμοιβής από παροχή υπηρεσιών κατόπιν αυτεπάγγελτου διορισμού κατά το από 1.7.2010 και μετά διάστημα

Οπως είναι γνωστό από 1.7.2010 και μετά έχει προστεθεί ΦΠΑ 23% επί των ακκαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, ο οποίος καταβάλλεται από τον εντολέα και ότι οι συνάδελφοι   που   έχουν κάνει παραστάσεις σε δικαστήρια κατόπιν αυτεπάγγελτου διορισμού από τις δικαστικές αρχές, καταθέτουν τα προβλεπόμενα παραστατικά και στη συνέχεια  από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.          εισπράττουν την αμοιβή τους Πλην όμως μέχρι σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει  δώσει την εντολή στις Δ.Ο.Υ. μαζί με την αμοιβή να καταβάλουν στους δικηγόρους και τον  αναλογούντα σε αυτή ΦΠΑ, ούτε έχει εκδώσει σχετική εγκύκλιο, ότι στις  παραπάνω περιπτώσεις δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής του, πράγμα που σημαίνει, ότι οι συνάδελφοι θα αποδίδουν εξ ιδίων τον ΦΠΑ στο τέλος του τριμήνου.   Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών έχει κατατεθεί στον  Υπουργό των  Οικονομικών σχετικό  ερώτημα, στο οποίο αυτό δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα απάντηση. Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας στη συνεδρίασή του της 29.12.2010  αποφάσισε να  ενημερώσει σχετικά τους  συναδέλφους και να τους συστήσει, να μην καταθέτουν τα παραστατικά τους για είσπραξη των παραπάνω αμοιβών τους μέχρι να δοθεί  απάντηση από το Υπουργείο  Οικονομικών στο παραπάνω ερώτημα, για οποιαδήποτε δε σχετική πληροφόρηση αυτοί μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Συλλόγου.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση μελών Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας και Λ.Ε.Α.Δ. Λαμίας στις 28.12.2010

Καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας και ΛΕΑΔ Λαμίας σε ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00 π.μ., στην ισόγεια αίθουσα του Πρωτοδικείου Λαμίας
Θ Ε Μ Α Τ Α

1.  Ενημέρωση για τις εξελίξεις σε θέματα λειτουργίας του Τ.Υ.Δ.Ε

2.  Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ζήτημα της «απελευθέρωσης» του δικηγορικού λειτουργήματος

3.  Παρουσίαση ιστοσελίδας Συλλόγου

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ.Λ.                   Ο Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.Δ. Λαμίας

Παναγιώτης Δ.Συγγούρης                    Δημήτριος  Στ. Καραχάλιος

Διανομή Μερίσματος Β’ Εξαμήνου 2010

Από την Τετάρτη 22.12.2010 και ώρα  9 π.μ. θα διανέμεται  στη Γραμματεία του Συλλόγου  το μέρισμα του Β’ εξαμήνου 2010

Χριστουγεννιάτικο “πάρτυ” στις 21.12.2010

Την Τρίτη 21.12.2010 και ώρα 9.30 μ.μ. διοργανώνεται “πάρτυ” για τα μέλη του Δ.Σ. Λ.  εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων στο  μπαρ ” VIVA CAFE”

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή στις 20.12.2010 των παιδιών των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας

Την Δευτέρα 20.12.2010 και ώρα 6 μ.μ. στο περίπτερο του Αγίου Λουκά θα γίνει η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή των παιδιών των μελών του  Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας