Ημερίδα ΔΣΛ 26 – 27 Μαΐου 2017 (Καμένα Βούρλα)

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 ( ΤΡΟΠ. ΚΠολΔ) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3869/2010( ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΣΛ