Βιβλιοθήκη

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας στεγάζεται στα γραφεία του Συλλόγου στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας και χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του αποθηκευτικούς χώρους του ιδίου κτιρίου. Τα βιβλία, περιοδικά και το εν γένει υλικό της καθώς και ο εξοπλισμός της (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ.) αποτελούν περιουσία του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας. Υλικό είναι κάθε αντικείμενο που διατίθεται από τη Βιβλιοθήκη προς εσωτερική χρήση και περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό και οποιοδήποτε αντικείμενο ανήκει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης. Μέλος είναι ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, Δικηγόρος ή ασκούμενος Δικηγόρος. Χρήστης είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Όλα τα μέλη και οι χρήστες των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης οφείλουν να διαβάσουν τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και να αποδεχτούν την τήρηση των κανόνων του. Μη αποδοχή του παρόντος κανονισμού, σημαίνει ταυτόχρονα και την άρση της ιδιότητας του μέλους. Ο Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας εκ των μελών του, καθώς και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, έχουν την ευθύνη τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας από τα μέλη και τους χρήστες. Αντίγραφα του παρόντος κανονισμού υπάρχουν στην Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Λ. στη Γραμματεία του Δ.Σ.Λ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Λ.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Λ. έχει ως σκοπό της την υποστήριξη και προώθηση του επαγγελματικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου των μελών του Δ.Σ.Λ. στον οποίο ανήκει. Προσφέρει τις υπηρεσίες της στα μέλη του δικαστικού σώματος, στους εν γένει νομικούς καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Λ. έχει τους παρακάτω στόχους:

• Το συνεχή εμπλουτισμό της συλλογής της

• Τη συλλογή, συντήρηση, διαχείριση και αξιοποίηση του υλικού της

• Την προάσπιση του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφορία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της

• Τη διαμόρφωση κατάλληλου χώρου και περιβάλλοντος ικανού να φιλοξενήσει επιμορφωτικές και ερευνητικές διαδικασίες – δραστηριότητες

• Την διαρκή εξειδίκευση και επιμόρφωση του προσωπικού της

• Την οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών της, ώστε να προλαμβάνονται έγκαιρα οι ανάγκες των χρηστών

• Την συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών της.

• Τη συνεργασία με άλλους φορείς για την βέλτιστη κάθε φορά εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών και των χρηστών της.

4. ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης έχουν:

α. Οι Δικηγόροι και οι ασκούμενοι Δικηγόροι, μέλη του Δ.Σ.Λ., οι οποίοι γίνονται αυτοδικαίως και μέλη της Βιβλιοθήκης με την εγγραφή τους στο Δ.Σ.Λ.

β. Οι συνταξιούχοι δικηγόροι, τέως μέλη του Δ.Σ.Λ.

γ. Τα μέλη του δικαστικού σώματος που υπηρετούν στο Νομό Φθιώτιδας

δ. Οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο Νομό Φθιώτιδας

ε. Οι φοιτητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Νομικών Σχολών που κατάγονται από το Νομό Φθιώτιδας.

4.1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ

Οι χρήστες και τα μέλη της Βιβλιοθήκης είναι υπόλογοι προς το Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας για οποιαδήποτε φθορά, βλάβη ή απώλεια υφίσταται η Βιβλιοθήκη, από τη μη τήρηση ή την κακή εφαρμογή των κανόνων του Κανονισμού Λειτουργίας της και πρέπει να ακολουθούν τις υποδείξεις του Υπεύθυνου Βιβλιοθήκης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. και του προσωπικού της. Η τήρηση ησυχίας είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την προστασία της μελέτης εντός αυτής. Εντός του κυρίως χώρου της Βιβλιοθήκης η χρήση κινητών τηλεφώνων ή αντικειμένων που προκαλούν θόρυβο θα πρέπει να αποφεύγεται, τα κινητά τηλέφωνα ειδικότερα πρέπει να βρίσκονται σε ρύθμιση σιγής, ενώ οι συνδιαλέξεις μέσω αυτών οφείλουν να γίνονται εκτός του κυρίως χώρου της Βιβλιοθήκης Το κάπνισμα εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης απαγορεύεται αυστηρά. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων εντός του κυρίως χώρου της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια της συνήθους λειτουργίας της, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν οι ανάγκες του Δ.Σ.Λ. το επιβάλλουν η χρήση του ανωτέρω χώρου ως χώρου εστίασης θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή ως προς το εν γένει υλικό και τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης.

4.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης που δεν είναι μέλη αυτής, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

5. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Το ωράριο της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είναι: 09:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ. και δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό του Δ.Σ.Λ., τις δυνατότητες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ανάγκες των χρηστών και μελών της κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ.

6. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ως συλλογή της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Λ. ορίζεται το κάθε μορφής υλικό το οποίο βρίσκεται στην κατοχή της Βιβλιοθήκης.

Τέτοιο υλικό μπορεί να είναι:

– νομικά βιβλία, νομικά περιοδικά, CD-ROMs, DVD-ROMs, slides και άλλο οπτικοαουστικό υλικό νομικού περιεχομένου,

– βιβλία, περιοδικά και άλλο οπτικοαουστικό υλικό γενικού περιεχομένου

– ειδικές συλλογές που έχουν δωρηθεί στη Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Κ.

– κατάλογοι, επετηρίδες κλπ.

7. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το υλικό της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Λ. έχει καταλογογραφηθεί και ταξινομηθεί, τόσο χειρόγραφα, όσο και μηχανογραφικά. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, ο πλήρης κατάλογος της συλλογής της Βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Λ. και σε έντυπη μορφή σε όλα τα μέλη της.

8. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Από το υλικό της βιβλιοθήκης, δεν δανείζονται οι κατ’ άρθρο ερμηνείες των Κωδίκων καθώς και τα περιοδικά. Δύναται να δανειστούν μόνο οι μονογραφίες για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί επ’ ουδενί να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

8.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Επιτρέπεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή του δεκτικού προς αυτό υλικού της Βιβλιοθήκης (βιβλία, περιοδικά κλπ.), πλην του υλικού ιστορικής ή αρχειακής αξίας, των ειδικών συλλογών που έχουν δωρηθεί ή τυχόν δωρηθούν στη Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Λ. και του υλικού που για ειδικούς λόγους έχει απαγορευθεί η φωτοτυπική του αναπαραγωγή. Κατά τη διαδικασία φωτοτυπικής αναπαραγωγής το μέλος ή ο χρήστης οφείλει να χειρίζεται το υλικό με προσοχή ούτως ώστε να αποφευχθεί η φθορά του. Εάν η φωτοτυπική αναπαραγωγή γίνει εκτός του Δικαστικού Μεγάρου, θα πρέπει να ενημερωθεί το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και η επιστροφή του υλικού να γίνει το ταχύτερο δυνατό.

8.2. ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Στους Η/Υ που βρίσκονται εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Λ. έχουν δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης. Η χρήση των Η/Υ και ιδίως η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω αυτών, αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στη διευκόλυνση του επαγγελματικού και επιστημονικού έργου των μελών της Βιβλιοθήκης. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των Η/Υ για άλλους σκοπούς καθώς και η πρόσβαση μέσω αυτών σε ιστοσελίδες που δεν έχουν σχέση με το επαγγελματικό ή επιστημονικό έργο των μελών της Βιβλιοθήκης. Η χρήση των Η/Υ καθώς και η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω αυτών πρέπει να γίνεται από τα μέλη με ιδιαίτερη φειδώ και προσοχή, τόσο για τη διαφύλαξη του υλικού, όσο και για τη διευκόλυνση όλων των μελών που επιθυμούν να τους χρησιμοποιήσουν. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση των Η/Υ καθώς και τα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από αυτήν, τα μέλη οφείλουν να απευθύνονται στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

9. ΦΘΟΡΕΣ

Ο αναγνώστης που θα καταστρέψει υλικό, υποχρεούται να το αντικαταστήσει ή αν αυτό δεν υπάρχει στο εμπόριο, να το αντικαταστήσει με βιβλίο της ίδιας αξίας, το οποίο θα προτείνει ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης.

10. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η τήρηση του παρόντος κανονισμού αποτελεί υποχρέωση των μελών και χρηστών της Βιβλιοθήκης του Δ.Σ.Λ. που οφείλουν να διαφυλάξουν την ομαλή λειτουργία και την αρτιότητα του υλικού της. Ο παρόν κανονισμός εγκρίθηκε και έγινε δεκτός με την από 15-07-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας.