ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για πλήρωση με επιλογή, μιας (1) θέσεις δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή για το Γ.Ν.Χαλκίδας-Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης (Οργανική Μονάδα Γ.Ν. Χαλκίδας).